Álláspályázat intézményvezető Idősek Szociális Otthona Beremend

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BEREMEND NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Idősek Szociális Otthona Beremend intézményvezető


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, a szakmai munka vezetése, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködés a Közös Önkormányzati Hivatallal. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat intézmény alkalmazottai (19 fő) felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Az intézmény alapító okiratában és szakmai programjában szereplő tevékenységek megszervezése és irányítása, felügyelete.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Beremend
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Jogviszony létesítésének feltételeire, az illetményre és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wenhardt Renáta nyújt a 72/574-924-es számon. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati kiírást indokolás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Postacím: 7827 Beremend Szabadság tér 1
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Felsőfokú végzettség 1/2000.(I.7) SZCSM. rend. 3. mell.-ben előírt szakirányú végzettség
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, m.n.s., Legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  5
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  szakmai program
  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  vezetői program
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  Költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.05. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A jogszabályban előírt véleményezési eljárások lebonyolítását követően a pályázatokat Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.31. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Beremend Nagyközség Önkormányzata honlapján www.beremend.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.30.
Nyelv kiválasztása»
Megszakítás